famet sa

PLENDERU


WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYZarząd Spółki

działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 15.30PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór Komisji:
       1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
       2) Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2018 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r.
 8. Przyjęcie uchwał:

  1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,
  2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 r.,
  5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021,

 9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021,
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Sprawy organizacyjne:


Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

 1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
 2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.ZARZĄD FAMET S.A.